چه کسی پرچم بورس را پایین کشید ؟

امروز شرکت بورس واقع در سعادت ‌آباد، شاهد حضور معترضان بود.

معترضانی که پول خود را از بورس می‌ خواهند!

معترضانی که به هرصورتی سهمی خریده ‌اند و امروز از مدیران دولتی سود می‌ خواهند!

معترضانی که حرفشان هم حق است و هم ناحق! می ‌گویند ما به حرف شما اعتماد کردیم!

اما مگر در این یک‌ سال چه کسی؟ چه چیزی به آنها گفته بود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد