کارمندان خصوصی و دولتی؛ کدام در دهک بالا؟

اکوایران نخستین گزارش «ساختار دستمزد به تفکیک دهک‌های درآمدی» را بررسی کرد. سهم دستمزد دهک‌های پایین و بالای درآمدی مشخص شد.

وضعیت دستمزد به تفکیک دهک‌های درآمدی چگونه است؟ 

کارمندان بخش خصوصی و حقوق‌بگیران بخش دولتی در کدام دهک درآمدی قرار دارند؟

 

ساختار دستمزد به تفکیک دهک‌های درآمدی

برای نخستین بار در ایران با استفاده از دادههای هزینه-درآمد خانوار ساختار دستمزد به تفیک بخش های اقتصادی مناطق جغرافیایی و دهک های درامدی استخراج شده است. در گزارش نخست از سلسله گزارشات تحلیل دستمزد شاغلان ، ساختار دستمزد در دهک های درآمدی مبتنی بر داده های هزینه درآمد خانوار مورد بررسی قرار گرفته.

ساختار دستمزد به تفکیک دهکهای درآمدی برای نخستین بار در کشور از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تحلیل های این گزارش نشان می دهد بطمور متوسم  دسمتمزد پرداختمی شماغلان دهکهای پایین درآمدی فقط ۷۰ درصد متوسط  دستمزد پرداختی کل است.

درحالی که متوسط دستمزد پرداختی شاغلاندهکهای میانی ۹۶ درصد و دهک های بالا ۱۳۰ درصد متوسط پرداختی کل است. بنابراین تفماوت دسمتمزدهای دهکهای پایین و بالای درآمدی مشهود است.

متوسط  رشد جبران خدمات شاغلین در دهکهای پایین درآمدی با رشد منفی روبرو بوده حال آنکه در دهکهای میانی درآمدی و بالای درآمدیبا رشد مثبت همراه بوده.

یکی از مهم ترین دلایل پایین بودن جبران خدمات پرداختی در دهکهمای پایین درآمدی به ساختار اشتغال آن مربوط میشود به این معنا که در دهکهای پایین درآمدی سهم گروه شغلی با مهارت کم، زیاد است. در حالی که سهم این گروه در بخش غیررسمی بالاست.

بررسی وضعیت تعداد خانوارهای حقوق بگیر خصوصی به گونه ای است که تمرکز بیشتر آنها در دهک های پایین و میانی درآمدی است. به تعبیری بهتر بیشترین توزیع آنها در دهک دوم درآمدی است و هر چه به سمت دهک های بالای درآمدی پیش می رویم سهم حقوق بگیر خصوص کمتر و در مقابل سهم خانوارهای با سرپرست خانوار حقوق بگیر بیشتر می‌شود. به طوریکه در دهک های بالای درآمدی سهم خانوارهای دارای سرپرست شاغل خصوصی افت می کند.

علاوه بر مهارت، به دو علت دیگر برای بالا بودن سهم دستمزد در دهک های میانی و بالا نسبت به دهک های پایین می توان اشاره کرد. سطح تحصییلات بالا و سهم بالای اشتغال رسمی در دهک های بالاتر.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد