خداحافظی تحریم نفتی با اقتصاد ایران؟

نشانه‌های مثبت در اقتصاد ایران نمایان شد. آمارها در بخشی از شاخص‌ها نشان می‌دهد کیک اقتصاد ایران بعد از ۹ فصل پیاپی، رشد مثبت را تجربه کرد.

رشد بخش نفتی هم سیگنال خوبی برای اقتصاد ایران است. 

گزارش آماری اکوایران از روند نرخ رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و هزینه مصرف خصوصی که وضعیت رفاه خانوار را نشان می‌دهد، ببینید. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد