برای آشنایی با اسکناس طرح جدید و دیگر ویژگی های آن این ویدئو را ببینید.