بازنشستگان به چه معترض‌اند؟

چند روزی است که بازنشستگان به علت اجرایی نشدن حقوق درخواستی‌شان در شهرهای مختلف اعتراض کردند. در حالی که سال به سال خط فقر و هزینه‌ها در حال صعودند،‌ درآمد ها سقوط را تجربه می‌کنند.

 

اعتراضات بازنشستگان این بار برای کم بودن حقوق بود

چند روزی است که بازنشستگان به علت اجرایی نشدن حقوق درخواستیشان در شهرهای مختلف اعتراض کردند. در حالی که سال به سال خط فقر و هزینه ها در حال صعودند،‌ درآمد ها سقوط را تجربه میکنند،‌سقوطی که ماحصل سیاست های غلط اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است. اما خواسته این روزهای بازنشستگان چیست؟

اجرای طرح همسان سازی حقوق، این شاید نخستین خواسته آنهاست،‌خواسته ای که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برآورده شدن آن را در روزهای اخیر وعده داد، اما منابع آن را مشخص نکرد، طرحی که برای تصویب شدنش ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، در اعتراضات روزهای اخیر بازنشستگان خواستار تامین این مبلغ از بند و تبصره ۲ بودجه شدند، بندی که به درآمد دولت از محل واگذاریهایش به دست می آید

 

تبعیض در پرداخت‌ها بین بازنشستگان

خواسته دیگر آنها ابطال ماده ۶۹ قانون استخدامی تامین اجتماعی است،‌ قانونی درون سازمانی که بازنشستگان را به دو گروه همکار و غیرهمکار تقسیم میکند، اما این ماده چه میگوید؟ بنابر ضوابط موجود در این ماده (تصویر ماده در تصویر) فرمول محاسبه افزایش حقوق افراد غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان همکار تفاون دارد،‌ این آیین‌نامه سبب تبعیض در پرداخت‌ها بین بازنشستگان همکار و غیر همکار سازمان شده است در حالی که در عضویت افراد در صندوق تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی وجود ندارد. هرچند که دراین مورد قبلا هم اعتراضاتی صورت گرفته اما نهایتا بنابر نظر فقهای معظم شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر به دیوان ارجاع داده شد و چون اصلاح قانون در حیطه اختیارات دیوان عدالت نیست،‌ بنابراین پرونده همانجا مختومه شد

همچنین بازنشستگان خواستار اجرای  فوری ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شدند، بنابر این ماده سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی را باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

خواسته این روزهای بازنشستگان اجرای متن قانون است، قوانینی که در در طول سالهای مختلف تصویب شدند و دولت مجبور است به آنها تمکین کند،‌ مشکل بزرگ تامین منابع مالی این خواسته هاست، نابسامانی این روزها بیشتر نتیجه همراستا نبودن قانون گذار با مجری است، باید دید دولت چه خواهد کرد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد