مرگ تئاتر در نبود بخش خصوصی

اقتصاد تئاتر یکی از موارد مورد بررسی در اقتصاد هنر است و وارد شدن تکنولوژی به این بخش سرآغاز ایجاد مطالعات اقتصادی در هنر بود.

هنرهای نمایشی یکی از بازوهای فرهنگی کشور در ارتقای سطح فرهنگی جامعه است که متاسفانه نه بودجه حمایتی تخصیص داده شده دولتی به آن کمک چندانی می‌کند و نه بخش خصوصی به این حوزه نگاه حمایتی دارد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد