بنزین ۳ هزار تومانی مصرف را کاهش داد ؟

از افزایش قیمت بنزین، بیش از یک سال می‌گذرد، سیاستی که برای کاهش مصرف بنزین توسط دولت اتخاذ شد.

حال سراغ مردم رفتیم تا ببینیم آیا این افزایش قیمت در میزان مصرف آن‌ها تاثیرگذار بوده؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد