قطعی برق از تهران تا کالیفرنیا

روزهای اخیر در تاریکی گذشت. چندسالی است که در گرمترین فصول سال که تقاضای مردم برای مصرف برق بیشتر میشود،‌ برق قطع میشود.

هرچند که تنش کم آبی و استخراج رمزارزها در قطعی برق آن هم در روزهای اخیر بی سبب نبوده اما علت قطعی برق چیست؟ 

آیا کشورهای دیگر هم چنین مشکلی دارند؟ راه حل آن ها برای برون رفت از این شرایط چه بوده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد