مرددها قانع شدند ؟

مناظره اول چقدر مرددها را قانع کرد؟ مناظره اقتصادی که می توانست برگ برنده همتی نسبت به سایر کاندیداها باشد اما او را وارد منازعات سیاسی کرد.

در جبهه مخالف دو توپخانه زاکانی و رضایی تلاش کردند با تصویرسازی و نشانه گذاری، همتی را نه تنها صدای بی قدرتان، بلکه نماینده وضع موجود و دولت روحانی معرفی کنند.

رئیسی هم در قالب یک شخصیت روحانی سعی کرد به دور از منازعات سیاسی، از اخلاق سخن بگوید. 

اما مناظره اول چقدر مرددها را قانع کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد