اصل ۴۸ قانون اساسی رعایت می‌ شود ؟

اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان میکند که «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

نگاهی به سهم استان‌های مختلف در منابع درآمدی بودجه و اینکه این استان‌ها چه کسری از درآمدهای تولید کرده را خود مصرف می‌کنند همواره موضوع حائز اهمیتی بوده است.

در انتخابات پیش رو باید کاندیداها به این سوال پاسخ دهند که آیا از نظر آنها توزیع مناسب بر اساس نص قانون اساسی، ارتباطی هم با درآمدهای آن استان دارد؟ برای توسعه استان‌ها چه «برنامه» ای دارند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد