مقدمه‌ ای بر نظریه انتخاب عمومی قسمت آخر

آیا نتیجه کار بازار با همه نواقصش از نتیجه کار دولت با همه نواقصش، نتیجه بدتریست؟

جیمز بیوکنن، به وضوح به این سوال اساسی‌که همیشه مطرح می‌شد پاسخ داد. سوال این بود که دولت و بخش خصوصی هر یک چه نقشی در اقتصاد باید داشته باشند؟ وقتی می‌خواهیم عملکرد دولت را با عملکرد بخش خصوصی مقایسه کنیم، باید نظیر به نظیر و تجربی مقایسه کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد