چطور یک برجام دائمی بسازیم ؟

نسخه کامل مصاحبه را در کانال های انتشار اکوایران مشاهده کنید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد