اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی شد

برای توضیح نفوذ و نقش دکتر اکبر کمیجانی در ساختمان میرداماد شاید گفتن همین جمله کافی باشد که در ۸ سال منتهی به امروز، بانک مرکزی دو رئیس داشته و یک قائم مقام.

کمیجانی ۱۹مین فردی است که به طبقه شانزدهم برج شیشه ای میرداماد راه می یابد، و این ۲۱مین دوره ریاست بانک مرکزی است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد