خط تولید ابربدهکاران بانکی

یکی از چالش های بزرگ پیش روی اقتصاد و نظام بانکی ایران، مسئله ابربدهکاران بانکی است. آیا برخورد با این ابربدهکاران ممکن است؟

پویا جبل عاملی، اقتصاددان پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد