مسافران اروپایی بدانند

این روزها مسافرانی که از خارج از کشور قصد سفر به ایران دارند با این سوال مهم مواجهند که باید تست کرونا بدهند یا خیر؟

پاسخ به این سوال برای مسافران اروپایی و مسافرانی که مبدا خارج از اروپا به ایران سفر می کنند متفاوت است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد