مردم مقصر اصلی قطع برق هستند؟

در روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا نسبت به عرضه در صنعت برق هستیم.

 بخشی از این افزایش تقاضا از سوی مردم بوده، اما آیا این مصرف خانگی علت اصلی قطع برق است؟

پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد