جیب خالی دولت برق را قطع کرد

صنعت برق برای توسعه خود به سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری هم به پول.

با جیب خالی دولت در این زمینه چه باید کرد؟ مشکلات حوزه سرمایه گذاری در صنعت برق چیست؟

پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد