اما در بورس های کشورهای پیشرفته چطور؟ آیا همبستگی بین رشد بازار و تورم در آن کشورها هم عددی قابل توجه است؟

در گفتگویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی رابطه تورم و رشد بورس ها پرداخته ایم.

مشروح این گفت‌و‌گو را در اینستاگرام ببینید.