دیروز در زمان تنفس مجلس نشستی با حضور سخنگوی کمیسیون فرهنگی برگزار شد که در این جلسه مجید نصیرایی به سوالات خبرنگاران درباره این طرح پاسخ داد.