فضای مجازی در برزخ

۱۲۱ نماینده در جلسه علنی مجلس طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، برای بررسی و تصویب به کمیسیون ویژه فرستادند.

اصلی که به مجلس اجازه می دهد این طرح را خارج از صحن علنی و به دور از چشم رسانه ها و مردم، بی سر و صدا، بررسی و تصویب کند.

هرچند طراحان اصرار می کنند که هدف این طرح تقویت پیام رسان های داخلی است اما به طور مشخص شبکه های اجتماعی به ویژه پیام رسان های خارجی فعال و پرمخاطب در ایران را نشانه رفته و ادامه فعالیت آنها را مشروط تعهدات سخت و فراوان کرده است. در صورت تصویب مواد این طرح، پیام رسان های داخلی و خارجی موظف می شوند از یک کمیسیون مشخص، مهر تایید فعالیت بگیرند و در غیر اینصورت فعالیتشان غیرقانونی تلقی می شود. معرفی نماینده قانونی در ایران، پذیرش تعهدات و احراز هویت معتبر کاربران تنها نمونه هایی از چندین شروطی است که به پیام رسان ها تکلیف شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد