آیا طالبان هنوز تمامیت خواه است ؟

طالبان از یک سو در حال تصرف شهر به شهر افغانستان است و از سوی دیگر با ابزار گفتگو و دیپلماسی می خواهد سهم خود را در حکومت به دست آورد.

اکنون این پرسش ها مطرح است که ایدئولوژی طالبان نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده و اینکه آیا این جریان همچنان تمامیت خواه است؟همچنین ناامنی در افغانستان چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل افغانستان با حضور در اولین قسمت از برنامه راه برد به این پرسش ها پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد