او مسئولان مختلف اعم از وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه را مامور تامین این تعداد واکسن کرده است. تا اینجای کار اتفاق عجیبی نیفتاده است. ماجرا وقتی جالب می شود که بدانیم مخبر به عنوان رئیس پیشین ستاد اجرایی فرمان امام همین یک ماه پیش گفته بود که تا آخر شهریور ۵۰ میلیون دوز واکسن برکت تولید خواهد شد اما حالا دستور تامین خارجی ۲۰ میلیون دوز را می دهد. بنابراین به نظر می رسد که احتمالات خود دست اندر کاران واکسن برکت هم تغییر کرده است اما چرا؟