هزینه ۸ میلیون نفر = ۴۸ میلیون نفر

هزینه سرانه هر دهک، می‌تواند تصویری از وضعیت نابرابری در اقتصاد ایران به دست دهد.

 شما فکر می‌کنید سهم دهک دهم از کیک اقتصاد ایران چند برابر دهک اول است؟ این حدس خود را در کنار داده‌های رسمی مرکز آمار بگذارید تا ببینید تا چه حد، تخمین شما از وضعیت نابرابری به واقعیت نزدیک است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد