ردپای برده‌داری در بانک انگلیسی

حذف پرتره‌های مدیران سابق بانک انگلستان از روی دیوار پس از مشخص‌ شدن ارتباط آن‌ها با برده‌داری فعالیت جدید این موسسه برای مبارزه با برده‌داری و استعمار بود.

از نظر شما این اقدام تا به چه اندازه در پاک‌کردن سبقه برده‌داری در انگلستان تاثیرگذار خواهد بود؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد