دکتر برینان، در پاسخ به سوال خبرنگار اکوایران در رابطه با نقش تحریم‌ها در دسترسی ایران به واکسن می‌گوید هیچ کشوری به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به واکسن‌های برنامه‌ی کوواکس محروم نشد.