انحصار از شغل های ویژه رفت

با تصویب مجلس اعطای مجوز به بسیاری از مشاغل آسان خواهد شد.

اتفاقی که می‌تواند به انحصار چند ده ساله برخی مشاغل و بازار میلیاردی مجوزها پایان دهد؛ البته با شرایطی.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد