یکی از ویژگی‌های این طرح به استناد اظهارات برخی کارشناسان، این است که حتی متقاضیان می توانند متراژ کمی از مساحت یک پروژه را خریداری کنند و به این واسطه، ارزش پول آنها در طول اجرای پروژه حفظ می شود.