با توجه به سهم بالای مستاجران در بازار مسکن، برخی صاحبنظران بر این باورند که دولت نباید این گروه را رها کند. 

اجاره داری حرفه ای که از ۱۴ سال پیش به دایره لغات سیاستگذاران اضافه شده حالا ظاهرا در دولت در دست بررسی است.

در این بین برخی کارشناسان بر این باروند که دولت در کنار سیاست های عرضه مسکن، باید بازار اجاره داری حرفه ای را به عنوان سیاست مکل برای دسترسی مستاجران دائمی به مسکن ارزان اجرا کند. 

طرح اجاره داری حرفه ای چیست؟ 

گزارش اکوایران همراه با مصاحبه فخرالدین زاوه را ببینید.