پیدا و پنهان عضویت ایران در شانگهای

بعد از گذشت بیش از ١٥ سال از عضویت ناظر ایران در سازمان همکاری شانگهای، سرانجام قرار شد که این عضویت به عضویت دائم تبدیل شود.

هرچند هنوز مراحل عضویت طی نشده و این امر با اما و اگرهایی همراه است.

در این قسمت از برنامه راهبرد، در گفتگو با امین رضایی نژاد، کارشناس مسائل چین، به بررسی ابعاد عضویت رسمی ایران در شانگهای پرداختیم.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد