نقشه مناقشه برای ایران

جمهوری آذربایجان قصد دارد استان سیونیک در ارمنستان را به تصرف خود درآورده و به این شکل باکو را به نخجوان متصل کند.

این اقدام باعث می شود تا مرز ۴۵ کیلومتری ایران با ارمنستان از بین رفته و دسترسی ایران به اروپا تنها به ترکیه و جمهوری آذربایجان محدود شود.

این اقدام جمهوری آذربایجان چه پیامی برای ایران دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد