۴ باور اشتباه درباره قیمت بنزین

آیا بنزین گران است؟

آیا قیمت دستوری بنزین باید با درآمد هماهنگ باشد؟

آیا بنزین در کشورهای نفتی از ایران ارزان‌تر است؟

آیا افزایش قیمت بنزین باعث تورم می‌شود؟

اگر چه راه‌حل ریشه‌ای «قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان بنزین» اعطا سهمیه قابل معامله بنزین به افراد است،

اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و دولتی برای بنزین برقرار است،

بهتر است که این افزایش قیمت حداقل به صورت تدریجی و همیشگی ولی اندک‌اندک باشد تا ناگهانی و جهشی.

در این میان بررسی و موشکافی مهمترین باورهای رایج و اشتباه مردم درباره بنزین ضروری است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد