آیا ما می‌توانیم با همکاری با شرکت‌های بین‌المللی فرهنگ کشور را صادر کنیم؟ آیا امکان تولید آثار به این شکل در کشور وجود دارد؟ آیا نهادهای ذی‌ربط در مورد همکاری لازم را خواهند داشت؟