اما شاخص مدیران خریدچگونه محاسبه می‌شود؟ و بیانگر چه موضوعی در اقتصاد هستند؟دیگر داده‌های مهم در این هفته کدامند؟ اکو ایران در برنامه تحلیل بازارهای مالی با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی تقویم این هفته پرداخته است.