تمام شدن این دوران شیرین برای دولت با چه چالش‌هایی رو به رو خواهد شد.