معضلات انباشته شده در دروه‌‌های مختلف در کشور چه مشکلاتی را برای این نهادها در پی داشت؟ کارشناسان برای برون رفت از شرایط کنونی چه عواملی را مهم می‌دانند؟