در عین حال طی ۴ سال گذشته و بعد از برجام، میزان اشتغال‎زایی در کشور قابل تامل بوده است. 

در این شرایط وعده وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان امسال تا چه حد شدنی است؟