حالا، حدود یک سال پس از امضای این قرارداد محرمانه، کارشناسان دفتر مطالعات مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی با عنوان از چین چه بخواهیم تهیه کرده و پیشنهاد داده اند که چینی ها می توانند در زمینه خودرو، حمل و نقل ریلی، دفاتر بازرگانی منطقه ای، نیروی کار و آموزش، خرید نفت و انرژی های تجدیدپذیر به اقتصاد ایران کمک کنند.