ابراهیم متقى، استاد دانشگاه و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران معتقد است که اکنون واشنگتن باید درخصوص دادن تضمین هاى عملى پیرامون موضوعات مرتبط با برجام انعطاف بیشترى از خود نشان دهد.

 به گفته این استاد دانشگاه آژانس باید بداند اگر آمریکا در آینده اقدامات محدودکننده بیشتری انجام دهد، ایران نیز از الگوى اقدام متقابل استفاده خواهد کرد. او الگوی دوره روحانی را سازش می خواند و اعتقاد دارد دوره این الگوی در مذاکرات هسته ای تمام شده است. او دلیل چنین داوری را زیان ایران در یک دوره چهار ساله عنوان و اظهار کرد: در این دوره ایران از حق قانونی در حقوق هسته ای خود عقب افتاد.

اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد. به عبارت دیگر اقدام متقابل دربرگیرندهٔ اقدامات غیرخصمانه‌ای است که به خودی خود غیرقانونی است اما زمانی‌که دولت زیاندیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت می‌ورزد، جنبهٔ غیرقانونی آن زایل می‌شود. هدف از اقدام متقابل، حمایت از خود، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیاندیده است.