در این گزارش با استناد به آمار و پیمایش‌های صورت گرفته، علل تمایل و تصمیم پزشکان به خروج از کشور را بررسی کردیم.

سوگل دانائی گزارش می‌دهد.