در عین حال بررسی گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت منابع و مصارف ۵ ماهه، از کسری حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه حکایت دارد.