خوشپور ادامه می‌دهد: در دنیا باشگاه‌های فوتبال را سرمایه‌گذاران منفرد بخش خصوصی با انگیزه‌های کسب درآمد یا انگیزه‌های حرفه‌ای ایجاد و رشد می‌دهند. خود باشگاه نیز با ماهیت حرفه‌ای و کسب درآمد فعالیت می‌کند و تمام عوامل محیطی آن جامعه در راستای این کسب و کار است.

او می‌گوید: بنگاه‌داری در دنیا یک حرفه سودآوری است که از انگیزه‌های موجود جامعه در ورزش برای کسب سود استفاده می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نه خریداران این باشگاه‌ها صلاحیت دارند و نه فضای حاکم بر باشگاه تغییر کرده است. آن سازوکارهای مورد نیاز برای اینکه دو باشگاه بتوانند با انگیزه سودآوری فعالیت کنند، وجود ندارد . بنابراین نمی‌توان آن را خصوصی سازی تلقی کرد.