او دختر رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است. ماجرا از چه قرار است؟