او معتقد است بودجه پر فشاری طراحی شده که البته فشارش به صورت متوازن بین همه تقسیم نشده است. ضمن اینکه رشد ۸ درصدی که دولت جدید بر آن تاکید دارد را با روند بلند مدت اقتصاد کشور همخوان نمی داند و معتقد است کاهش بیش از حد تورم، به هر وسیله و هزینه ای، برای شاکله کلی اقتصاد مناسب نیست.