بیتا بصیرانی مدیر اکتشافات معدنی شرکت صدر تامین در این باره می گوید، متاسفانه معادن تا به امروز از تکنولوژی های روز دنیا عقب مانده اند اما در حال حاضر بهترین فرصت برای حرکت به این هدف در اختیار است.