اما به واسطه اعمال تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی برای ایران کار دشواری است. با این حال کشورهایی مثل چین با چشن بستن بر تحریم‌های اعمال‌شده وارد سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها مثل معادن می‌شوند، اما آیا این سرمایه‌گذاری به صورت شخص حقیقی و در اختیار گرفتن پروانه بهره‌برداری ممکن است؟

کتایون ملکی گزارش می‌دهد.