بورس تهران در سالهای اخیر هم به لحاظ حجم بازار و هم به لحاظ تعداد فعالان با افزایش خیره کننده ای روبرو بوده است که قواعد جدیدی را برای اداره آن می طلبد . دکتر حسین عبده تبریزی ضمن توصیه هایی به سیاستگذاران در شرایط فعلی از فعالان کم اطلاع بازار هم می خواهد که به ریسک های پیش رو توجه نمایند.