خط فقر خود را محاسبه کنید

اقتصاددانان و پژوهشگران برآوردهایی در خصوص خط فقر کردند و ارقام زیادی در این خصوص مطرح شده است. اما سیاست‌گذار عرصه رفاه خط فقر را چگونه محاسبه می‌کند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد