بخش دوم: ایمنی گله ای به کجا می رود؟

چینی ها با قرنطینه عمومی با کمک مشت آهنین و کره جنوبی با نظام غربالگری سریع، دقیق و فراگیر موفق شدند گسترش ویروس کرونا را متوقف کنند. دکتر معاون رضوی معتقد است ایران هیچ یک از سیاست های فوق الذکر را دنبال نکرده و با انتخاب مسیر ایمنی گله ای در نظر دارد به تدریج ویروس را مستهلک نماید. سیاستی که می تواند در آینده کشور را با تهدیدات جدی روبرو سازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد