آخرین اخبار عملیات بازار باز

حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال 1400 با وجود افت 6 درصدی اما دومین رکورد را در ده سال اخیر به ثبت رسانده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در این سال با افزایشی 2.1 واحد درصد مواجه شده و تقریبا به رکورد خود در 5 سال منتهی به سال 1400 رسیده است.
در آخرین هفته بهار، سه اتفاق مهم در بازار باز افتاد که نشان از مثلث انقباضی بسط نقدینگی در بازار داشته است. در مهم ترین آن ها تزریق نقدینگی در بازار باز به کمترین سطح خود در شش ماه اخیر رسیده و نرخ سود آن در بالاترین میزان این مقطع قرار گرفته است.
بانک مرکزی در ادامه سیاست اتقباضی خود در پایان هفته چهارم خرداد ماه 5 هزار و 860 میلیارد تومان از بانک ها جمع آوری کرده که سطح بالایی به شمار می آید. برخی ریشه این عملکرد را، بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها می دانند.
همتی در توئیت اخیر خود این بار نگاه مثبتی به عملکرد بانک مرکزی در خصوص انضیاط پولی داشت اماهنوز هم جای یک سوال را باز گذاشته است. به بیان بهتر زمانی که آمار دقیقی از این متغیر در سال جاری منتشر نشود و ندانیم این شاخص چند همت است؟ می تواند عوامل دیگری نظیر یارانه دولت نیز بانی کاهش متغیر تورم ساز در کشور شده باشد.
سهم معاملات بازار باز در پایه پولی روندی کاهشی پیدا کرده و به 56 هزار و 670 میلیارد تومان در هفته چهارم خرداد 1401 رسیده است. باوجود آن که این اتفاق در نتیجه مسیر کاهشی بسط پول در بازار باز بوده اما برخی معتقدند این کاهش نمی تواند به منزله بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها باشد.
مقایسه عملکرد بانک مرکزی در دو سال گذشته نشان می دهد سطح عملیات بازار باز ضمن کاهش هفتگی در سال جاری اما در مقایسه با 1400 هنوز بالاتر است. این در حالی است که معاملات بازار بین بانکی در خرداد ماه تقریبا سطحی برابر را در هر دو سال داشته است.
بازار باز در هفته چهارم خرداد سه اتفاق مهم را ثبت کرد. این رویداد ها علامتی از تغییر سیاست پولی بانک مرکزی در این بازار بوده که به نوعی نشان می دهد این نهاد رویکرد تصمیم به کاهش تزریق پول در بانک ها گرفته است. از سوی دیگر برخی بهبود نقدینگی نهادهای مالی را عامل مهم دیگر می دانند.
در هفته پایانی خرداد 1401 دو اتفاق مهم در بازار باز رخ داده که در ادامه عملیات این بازار در سال جاری بوده است. در مهم ترین این اتفاقات تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بازار کاهش پیدا کرده و هزینه استقراض بانک ها نیز سیری صعودی به خود گرفته است. در همین راستا نرخ سود بازار باز به رکورد خود در سال جاری رسیده است.
خالص جذب پول بانک مرکزی در بازار باز به بیشینه خود در 5 ماه اخیر رسید. به طور کلی روندمعاملات در بازار بین بانکی تا هفته اول خرداد نشان می دهد مسیر سیاست بانک مرکزی دربازار باز انقباضی شده و بحران مالی بانک ها رو به کاهش بوده است.
روند بسط پول دربازار باز مسیری کاهشی قرار گرفته و بسط پول در بازار بین بانکی نیز روندی نزولی پیدا کرده است. با توجه به پذیرش صد درصدی اوراق در بانک مرکزی می توان گفت ریشه کاهش تزریق پول در بازار باز به کمتر شدن بحران نقدینگی بانک ها مرتبط بوده است.