آخرین اخبار عملیات بازار باز

اکوایران: بانک مرکزی در سومین هفته متوالی در بازار شبانه هیچ مداخله ای نداشته و سهم مشارکت آن برابر با صفر بوده است. این در حالی است که معاملات بازار باز همچنان سطح بالایی داشته و مسیر ثابتی را طی کرده است.
اکوایران: سطح تزریق پول در بازار باز کاهشی شد و مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز برای دومین هفته متوالی صفر باقی ماند.
اکوایران: گزارش هفتگی عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی حاکی از آن است که تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز، بار دیگر صعودی شد، اما مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صفر رسید.
اکوایران: بانک مرکزی در عملیات بازار باز در هفته منتهی به 5 تیر ماه روند یک ماهه خود را تغییر داد. در این بازار هفته ها تزریق پول در بازار باز بالای 140 همت بود تا به نوعی از افزایش نرخ بهره جلوگیری شود. این در حالی است که در هفته اخیر بانک مرکزی حرکتی معکوس یک ماهه را ثبت کرده است.
اکوایران: بانک مرکزی در دو هفته متوالی 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق کرد. این رقم سطح تاریخی تزریق پول در بازار باز به شمار می رفت اما در آخر بهار کاهشی جزئی پیدا کرده است. افت جزئی روند تزریق پول در بازار باز در حالی بوده که مسیر نرخ سود در بازار باز همچنان ثابت است.
اکوایران:نرخ سود در دو بازار مهم در هفته اخیر هیچ افزایشی را ثبت نکرده است. بررسی های آماری از معاملات ثبت شده بین بانکی در هفته اخیر نشان می‌دهد وضعیت هزینه استقراض در بازار باز همچنان ثابت بوده است. این درحالی است که قیمت پول در هفته گذشته به حداقل خود در بازه یک ماه و نیمه رسیده است.
اکوایران: در هفته اخیر نرخ بهره بین بانکی به حداقل خود در یک ماه و نیم اخیر رسید. به اعتقاد برخی یکی از مهم ترین دلایل افت نرخ بهره بین بانکی تزریق بی شمار پول در بازار باز بوده تا به نوعی کسری نقدینگی در بانک ها را مدیریت کند. تزریقی که حدود 150 هزار میلیارد تومان آب خورده است.
اکوایران: تزریق پول در بازار باز در هفته دوم خردادماه رکوردی بی سابقه را در تاریح خود رقم زد. بررسی ها نشان می دهد مهم ترین دلیل در چرایی ثبت این رکورد پیش‌گیری از رشد اضافه برداشت ها و مدیریت نرخ ارز حاصل از مداخلات بانک مرکزی در بازار پول بوده است.
اکوایران: با عملیات موردی بانک مرکزی در هفته اخیر، مانده پول نزد بانک ها دو برابر شد. این رقم در هفته اخیر حدودا برابر با 120 همت شده و از کانال 60 همت جدا شد. اتفاقی که به عقیده برخی می تواند سویه ای تورمی به همراه داشته باشد.
اکوایران: عملیات بازار باز در حراج هشتم خود برگزار شده و روندی ثابت را از خود برجای گذاشت. در این بازار برای سومین هفته متوالی تزریق پول برابر با 90 هزار میلیارد تومان بوده و در کنار آن نرخ سود نیز در سطح 23 درصد ثابت ماند.